Ajuts i subvencionsAjuts i subvencionsRecursos

Noves subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música

El termini de sol·licitud es del 3 al 30 de novembre de 2020

El Departament de Cultura de la Generalitat ha fet pública la nova línia de subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música, durant el 2020 amb motiu de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.

La convocatòria està destinada a les persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar concerts o espectacles de caràcter professional en festivals de música.

Cal que les persones sol·licitants tinguin el seu lloc d’actuació principal a Catalunya i que realitzin activitats culturals remunerades. Per tenir accès a aquesta línia de subvencions és necessari disposar de certificat digital per signar el formulari de sol·licitud.

Pel que a la concessió dels ajuts, les bases específiques indiquen que s’han de complir els següents requisits:

a) S’ha d’acreditar de manera fefaent els concerts o espectacles per als quals havia estat contractada o als quals s’havia compromès.

b) Les activitats que donen dret a l’ajut han d’haver estat cancel·lades o bé ajornades més enllà del 31 de desembre del 2020.

c) Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments de la Generalitat o d’altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi l’import de les pèrdues d’ingressos objecte dels ajuts.

d) Aquestes subvencions són incompatibles amb la línia de subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19, publicada mitjançant la Resolució CLT/1028/2020, de 13 de maig (DOGC 8135, de 18.5.2020) i modificada per la Resolució CLT/1258/2020, de 5 de juny (DOGC 8151, de 10.6.2020).

e) Els concerts o espectacles cancel·lats que s’havien previst realitzar poden ser tant de dins de Catalunya com de fora.

Pàgina de la línia de la subvenció amb tots els documents descarregables

Show More

Related Articles

Back to top button