Concursos i premis

7è Concurs de Composició per a Banda Simfònica “Josep Maria Lleixà Subirats”

La recepció directa i en ma de les obres finalitzarà el 29 de novembre de 2020 las 24:00 hores, sent aquesta data la màxima admesa en els enviaments postals del material presentat per aquest o altre mitjà al concurs

FCSM. Federació Catalana de Societats Musicals

La Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM), convoca el 7è  CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A BANDA SIMFÒNICA “JOSEP MARIA LLEIXÀ SUBIRATS”. El motiu del present concurs, és el de fomentar la participació, la creació y la pràctica de la música en el marc de la cultura i la pedagogia musical.

BASES:

Primera. La participació en el concurs està oberta a totes les compositores/s que tinguin la seva residència habitual a l’Estat espanyol i a l’Alguerho – Itàlia. La FCSM podrà sol·licitar l’acreditació de la residència del concursant.

Segona. Les composicions han de ser originals, inèdites i no estrenades, entenent com a tal:- aquelles que siguin de nova creació
– que no hagin estat estrenades oficialment en cap concert
– que no siguin còpia, modificació o versió d’una altra o altres existents
– que no hagin estat interpretades en cap ocasió
– que no hagin estat premiades en cap altre concurs
– que no hagin estat divulgades o difoses per cap mitjà de comunicació
– que no hagin estat editades per cap segell discogràfic ni editorial

Serà motiu de desqualificació de l’obra la divulgació de la mateixa o la seva presentació abans de l’estrena indicada en les presents bases. A més, els aspirants han de presentar degudament emplenada i signada la declaració responsable de l’autoria i originalitat de l’obra (annex I).
L’incompliment de la normativa en matèria de propietat intel·lectual actualment vigent suposarà l’automàtica exclusió del participant de el present concurs, sense perjudici de depurar les responsabilitats que siguin procedents.

Tercera. La composició haurà de ser classificada dintre de la modalitat “Obra Simfònica per a Banda de Música”. Amb l’objectiu de que l’obra guanyadora pugui ser interpretada pel major nombre de bandes federades ampliant així els seus repertoris, la dificultat de la mateixa haurà de ser mitjana o mitjana-alta, no sobrepassant el coeficient de dificultat 4. Tan mateix, sense ser excloent, es valorarà que l’obra parteixi d’un llenguatge d’expressió musical proper o habitual a la majoria de las bandes.
L’obra tindrà una durada mínima de deu minuts i màxima de quinze. Podrà ser de moviment únic o conformada per diversos moviments.

Quarta. Tant la forma de l’obra com el seu contingut seran lliures, sense instrument solista ni amb instruments no habituals en les bandes i amb arreglo a la plantilla que es detalla en l’Annex d’aquestes bases, podent ser motiu de desqualificació el que no siguin inclosos en la mateixa tots els instruments citats, excepte aquells que estan indicats com opcionals.
Es valorarà positivament el fet que sigui annexat un resum o explicació general motivada de l’obra. També serà valorat positivament adjuntar un AUDIO CD DEMO de l’obra presentada.

Cinquena. Els concursants presentaran la partitura complerta impresa i enquadernada, per triplicat en paper format DIN A-3.
En les partitures, no podrà figurar cap inscripció, senyals, nom o pseudònim conegut de l’autor. Únicament figurarà el títol de l’obra lliurement escollida per l’autor. Seran presentades en un sobre, contenint en el seu interior, un altre sobre tancat en el que, en la seva cara externa, es reproduirà exclusivament el mateix títol de l’obra. Dintre d’aquest segon sobre s’ha de consignar obligatòriament el nom, cognoms, domicili, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport i número de telèfon de l’autor, així com el correu electrònic de contacte, junt amb la declaració jurada manifestant que l’obra és original i completament inèdita, no editada ni estrenada. Tan mateix serà inclosa una breu biografia de l’autor i una acceptació expressa, per part seva, de totes i cadascuna de les bases del present concurs. (Annex 1)
La falsedat en les dades aportades pels/les participants en la convocatòria donarà lloc a l’exclusió immediata de les obres presentades. Si aquesta es posés de manifest amb posterioritat a la resolució de la convocatòria i el projecte afectat hagués resultat seleccionat, aquest quedarà sense efecte.

Sisena. La recepció directa i en ma de les obres finalitzarà el 29 de novembre de 2020 las 24:00 hores, sent aquesta data la màxima admesa en els enviaments postals del material presentat per aquest o altre mitjà al concurs. El fallo del Jurat serà emès abans del 31 de desembre del 2020.

Setena. Les obres seran presentades o remeses en el termini establert en el punt anterior a:

Federació Catalana de Societats Musicals
Att./ Sr. Josep Parés i Estil·les
Adreça: Fra Antoni Cardona i Grau, 3 – 8è – 1a
43002 TARRAGONA
Telèfon de contacte: 617 348 592
e-mail: ppares@telefonica.net / info@fcsm.cat

Vuitena. Premis: S’estableix un únic premi dotat amb la quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500,00 €) i Diploma Acreditatiu.
El premi estarà sotmès a la tributació fiscal corresponent segons la normativa vigent, i serà únic i indivisible. Tanmateix, el Jurat i la FCSM es reserven el dret de concedir una Menció d’Honor, sense remuneració econòmica i si és acceptada, prèviament, per l’autor. En aquest cas se li podran aplicar les bases novena, dècima i onzena del concurs.

Novena. El Jurat encarregat d’efectuar la selecció d’entre les obres presentades, serà nomenat per la Federació Catalana de Societats Musicals i estarà compost per personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit de la música. Actuarà com a secretari del mateix i sense opció a vot, la persona que designi la FCSM. El fallo del Jurat serà notificat al guanyador i es farà públic en la Web de la FCSM http://www.fcsm.cat

Finalitzat el procés de selecció i publicat el resultat, la Secretaria/i procedirà a obrir els sobres petits amb les dades personals, assenyalats a la Base Cinquena per tal de comunicar expressament, per correu electrònic (email), a tots els participants el fallo del Jurat.

Desena. El lliurament del premi es realitzarà en el decurs d’un concert organitzat per la Federació Catalana de Societats Musicals i l’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet, al Teatre – Auditori de l’Hospitalet de l’Infant, al Centre Cultural Infant Pere, en el marc del qual s’estrenarà l’obra premiada que serà interpretada per una Banda de la Federació Catalana de Societats Musicals. La data es determinarà oportunament i se’n donarà la màxima difusió i publicitat.

Onzena. El guanyador/a del concurs es compromet a fer constar en qualsevol moment que aquesta obra ha sigut guanyadora del present Concurs incloent-hi el següent text: Obra Guanyadora del 7è CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A BANDA SIMFÒNICA “JOSEP MARIA LLEIXÀ SUBIRATS” organitzat per la Federació Catalana Societats Musicals i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Així mateix, l’autor/a de l’obra guanyadora es compromet a lliurar una còpia definitiva de la partitura original i les particel·les en format PDF i en suport digital tipus CD, amb el text abans descrit inclòs en tot el material. El premi no es lliurarà sense haver estat atès aquest requisit. En tot cas es podrà sol·licitar a l’autor una versió reduïda de l’obra, juntament amb la versió presentada a concurs, per a una major difusió entre les bandes de música assenyalades en el paràgraf següent.
L’obra guanyadora serà posada a disposició de totes les Bandes de la Federació Catalana de Societats Musicals perquè pugui ser lliurement interpretada per totes elles, així com a les Bandes de la Confederació Espanyola que així ho sol·licitin.

Dotzena. La FCSM, a través de la CESM, editarà la peça guardonada i es reservarà l’exclusivitat de l’edició.
Les obres guanyadores cediran, a través de la FCSM a la CESM, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició de l’obra, a més del 30% de tots els drets que es meritin per explotació secundària de l’obra, incloent tant els drets de simple remuneració com tots aquells de gestió col·lectiva obligatòria administrats a través de la corresponent entitat de gestió, amb caràcter exclusiu i a nivell internacional, subscrivint a tal fi el corresponent contracte d’edició amb el segell editorial CESM segons l’establert.

Tretzena. Les obres no premiades es conservaran a la seu de la FCSM durant un termini de dos mesos, a partir de la data en què es faci públic el fallo del Jurat, per que puguin esser retirades personalment per part dels seus autors o persona, degudament autoritzada, en qui deleguin. Passat aquest termini, les obres i el material no retirats seran destruïts sense dret a cap tipus de reclamació per part dels seus autors.

Catorzena. El concurs podrà ser declarat desert quan en base a la qualitat de les obres així ho estimés el Jurat.

Quinzena. La participació en aquesta convocatòria implica la plena acceptació de les presents bases, sense cap tipus de reserves, així com de totes les resolucions que la Federació Catalana de Societats Musicals adopti, incloent el fallo del Jurat, el qual serà inapel·lable.

Alcanar, setembre 2020

Descarregar bases en format PDF

Descarregar Annex I – Declaració responsable d’autoria (Document de text)

 

Descargar bases en formato PDF

Descargar Anexo I – Declaración responsable de autoría (Documento de texto)

 

ANNEX: Plantilla d’instruments

Flautí
Flautes 1a y 2a
Oboès 1r i 2n
Corn Anglès en Fa (a defecte en un altre instrument)
Fagot 1r (a defecte en un altre instrument)
Fagot 2n (opcional)
Clarinet Requint Mi♭
Clarinets en Si♭ Principal (opcional)
Clarinets Si♭ 1r, 2n i 3r
Clarinet Baix
Saxòfon Soprano en Si♭ (a defecte en un altre instrument)
Saxòfon Alt en Mi♭ 1r i 2n
Saxòfon Tenor en Si♭ 1r i 2n
Saxòfon Baríton en Mi♭
Saxòfon Baix (opcional)
Trompes en Fa 1a, 2a, 3a i 4a
Trompetes en Si♭ o en Do 1a, 2a i 3a
Trombons 1r, 2n, 3r
Trombó Baix (opcional)
Fliscorns en Si♭ (opcional)
Bombardins en Do o Si♭1r i 2n
Tubes en Do o en Si♭1ª y 2ª
Violoncel (a defecte en un altre instrument)
Contrabaix (opcional)
Piano (opcional)
Arpa (opcional)
Timbals i Percussió (màxim cinc interpretes)
Timbals (gran, mitjà i petit)
Percussió: Bombo, Plats de xoc i suspesos, Gong o Tam-tam, Caixes, Bongos, Congues, Panderetes, Caixa Xinesa, Castanyoles, Claves, Maraques, Fuet, Triangle, Lira (glockenspiel), Xilòfon, Vibràfon, Campanes tubulars

 

Show More

Related Articles

Back to top button